Çevre
Politikası

Enformak olarak çevre politikamızın temel öğeleri şunlardır;

 • Doğal kaynakları sorumlu ve verimli bir şekilde kullanmak,
 • Yenilenemez kaynakları korumak,
 • Üretim sürecinde mümkün olduğu kadar yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını tercih etmek,
 • Enerji tasarrufu sağlamak,
 • Çevre dostu ürünler üretmek ve çevre dostu üretim süreçlerini işletmede uygulamak,
 • Üretilen ürünleri ve üretim sürecini iyileştirmek,
 • Üretimde fire oranını en aza indirmek,
 • Geri dönüşümlü malzemeler kullanmak,
 • Çevre dostu teknolojiler kullanmak,
 • Kazalara karşı hazır olmak ve zarara uğramış çevreyi onarmak,
 • Tedarikçileri konuyla ilgili bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları için destek olmak,
 • Kamuyu işletmenin neden olduğu sağlık, güvenlik ve/veya çevre sorunları konusunda bilgilendirmek,
 • Kabul gören çevreci denetleme yöntemlerini geliştirilmesini desteklemek vce gerekli raporları düzenlemek,
 • Çevreci guruplar ile işbirliği içerisinde olmak,
 • Sivil toplum örgütleriyle projeler geliştirmek,
 • Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları ve atıkların zararını azaltmak ya da yeniden kullanımını sağlamak amacıyla arıtma tesisi kurmak.

Kurumsal
bakış

Çağdaş ve etik insan kaynakları politikası güderek nitelikli insan gücüne katkı sağlamanın önemine inanıyoruz.

Gerçek ve faydalı bir çözüm sunabilmek için müşterilerimizin sorunlarına etkili çözümler üretiriz.

Ekibimiz size projeniz için ihtiyacınız olan kavrayışı ve tavsiyeleri sunuyor.

Etik
değerler

Hizmet Standartlarına Uyma
 • Hizmetleri belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmek.
 • Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vermek ve aydınlatmak
Amaç ve Misyona Bağlılık
 • Çalışılan şirketin amaçlarına ve misyonuna uygun davranmak.
 • Ülkenin çıkarı, toplumun refahı ve şirketin hizmet idealleri doğrultusunda hareket etmek.
Dürüstlük ve Tarafsızlık
 • Eylem ve işlemlerde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.
 • Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak.
 • İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmamak ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.
 • Takdir yetkisini hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanmak.
 • Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmamak.
 • Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunmamak.