Sosyal
Sorumluluk

Enformak olarak yaşadığımız ülke toplumuna ve dünyanın tüm toplumlarına azami seviyede katkı sağlamak en önemli sosyal sorumluluk ilkemizdir. Ülke vatandaşlarına, sektör çalışanlarına katkı sağlamak, toplumun refahını gözetmek, eğitilmesine ön ayak olmak, eğitimi desteklemek kurumumuzun sosyal sorumluluk bilincinin göstergelerinden sadece bir kaçıdır.

Kurumsal
bakış

Çağdaş ve etik insan kaynakları politikası güderek nitelikli insan gücüne katkı sağlamanın önemine inanıyoruz.

Gerçek ve faydalı bir çözüm sunabilmek için müşterilerimizin sorunlarına etkili çözümler üretiriz.

Ekibimiz size projeniz için ihtiyacınız olan kavrayışı ve tavsiyeleri sunuyor.

Etik
değerler

Hizmet Standartlarına Uyma
  • Hizmetleri belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmek.
  • Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vermek ve aydınlatmak
Amaç ve Misyona Bağlılık
  • Çalışılan şirketin amaçlarına ve misyonuna uygun davranmak.
  • Ülkenin çıkarı, toplumun refahı ve şirketin hizmet idealleri doğrultusunda hareket etmek.
Dürüstlük ve Tarafsızlık
  • Eylem ve işlemlerde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.
  • Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak.
  • İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmamak ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.
  • Takdir yetkisini hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanmak.
  • Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmamak.
  • Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunmamak.